Obchodní podmínky

I. Úvodné ustanovenia

1. Nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa týkajú používania rezervačného systému Calendiari, webových stránok https://calendiari.com a súvisiacich informácií a služieb (ďalej súhrnne ako Calendiari).

2. Vlastníkom, prevádzkovateľom a poskytovateľom rezervačného systému Calendiari vrátane jeho obsahu je spoločnosť ELMEO s. r. o., Lipová 1947/7, Žilina 010 01, IČO: 51 065 967.

3. Pri vytváraní používateľského účtu v rezervačnom systéme Calendiari Používateľ potvrdzuje oboznámenie sa s týmito VOP a vyjadruje s nimi súhlas.

4. Aktuálna verzia VOP je k dispozícii na webových stránkach Poskytovateľa https://calendiari.com.

5. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, rozhodným právom je právo Slovenskej republiky . V prípade akýchkoľvek rozdielov vo výklade slovenskej verzie týchto VOP a verzie týchto VOP v inom jazyku, slovenská verzia je rozhodujúca.

II. Vymedzenie pojmov

Poskytovateľ: Výhradným vlastníkom, prevádzkovateľom a poskytovateľom rezervačného systému Calendiari vrátane jeho obsahu je spoločnosť ELMEO s. r. o., Lipová 1947/7, Žilina 010 01, IČO: 51 065 967, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 68439/L.

Používateľ: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vytvorila používateľský účet v rezervačnom systéme Calendiari a má právo uzatvárať zmluvy v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Poskytovateľ je oprávnený pre overenie tohto práva požadovať identifikačné, kontaktné a ďalšie osobné údaje.

Rezervačný systém Calendiari: Webová služba – Online manažment kurzov a skupinových udalostí - rezervačný systém a súvisiace informácie a služby bližšie špecifikované na webových stránkach https://calendiari.com. Rezervačný systém sa nepredáva, iba sa poskytuje právo na jeho používanie.

Objednávka: Webový formulár určený na objednanie - aktiváciu licencie platenej verzie Calendiari v požadovanom rozsahu. Formulár je dostupný vo vytvorenom používateľskom účte.

III. Spôsob objednania

1. Prostredníctvom webovej stránky https://calendiari.com je možné bezplatné vytvorenie používateľského účtu na obdobie Skúšobnej doby - viď časť týchto VOP „IV. Cena a platobné podmienky, čas používania“.

2. Na obdobie dlhšie ako je Skúšobná doba - viď časť týchto VOP „IV. Cena a platobné podmienky, čas používania“, Poskytovateľ poskytuje používanie rezervačného systému Calendiari na základe “Objednávky” - webový formulár pre aktiváciu licencie vo vytvorenom používateľskom účte.

3. Pre aktiváciu licencie je potrebné špecifikovať detail objednávky, uviesť požadované fakturačné údaje a kontaktný email.

4. Potvrdením a odoslaním objednávky používateľ akceptuje cenu, platobné podmienky a záväzne objednáva predmet objednávky s povinnosťou platby.

5. Na zadaný kontaktný email budú po potvrdení objednávky zaslané informácie k jej úhrade.

6. Zmenu rozsahu platenej verzie aktivovanej licencie je možné vykonať prostredníctvom novej objednávky vo vytvorenom používateľskom účte.

IV. Cena a platobné podmienky, čas používania

1. Skúšobná doba: Za účelom zoznámenia sa s funkciami rezervačného systému Calendiari, Poskytovateľ umožňuje vytvorenie používateľského účtu v rezervačnom systéme Calendiari a používať BEZPLATNE rezervačný systém Calendiari s funkciami špecifikovanými na webových stránkach https://calendiari.com v lehote najviac 30 dní odo dňa vytvorenia používateľského účtu, ak nie je medzi Poskytovateľom a Používateľom dohodnuté inak. Počas Skúšobnej doby je možné objednať si platenú licenciu rezervačného systému Calendiari, pričom lehota predplateného obdobia začne plynúť až po uplynutí lehoty Skúšobnej doby.

2. Cena a platobné podmienky sú uverejnené na webových stránkach https://calendiari.com, ak nie je medzi Poskytovateľom a Používateľom dohodnuté inak.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien.

4. Po potvrdení a odoslaní objednávky - viď časť týchto VOP “Spôsob objednania” je na zadaný kontaktný email zaslaná zálohová faktúra. Potvrdenie objednávky je záväzné a objednávku je na základe zálohovej faktúry potrebné do 14 dní uhradiť, v opačnom prípade môže dôjsť k obmedzeniu alebo neposkytnutiu prístupu k predmetu objednávky.

5. Daňový doklad (faktúra) bude na rovnaký email poslaná bezprostredne po spracovaní úhrady. Poskytovateľ a Používateľ plne akceptujú komunikáciu na diaľku – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.

6. Požívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie používateľského účtu a to bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku. To neplatí pre prípad zrušenia objednávky – viď časť V. týchto VOP “Zrušenie objednávky”.

7. Nárok na vrátenie uhradeného poplatku pri žiadosti o zrušenie používateľského účtu má Používateľ iba v prípade opakovaných vážnych technických problémov či neposkytnutia platených voliteľných služieb zo strany Poskytovateľa. Tento nárok podlieha preskúmaniu zo strany Poskytovateľa a Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zamietnutie žiadosti.

8. Používateľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho žiadosť v zmysle predošlého bodu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť používateľa odpovie zamietavo, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej “ARS”) v zmysle platného znenia Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina

V. Zrušenie objednávky

1. Používateľ má právo na zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy) v lehote do 14 dní odo dňa prvej aktivácie platenej licencie rezervačného systému Calendiari, a to zaslaním Žiadosti na zrušenie objednávky na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú na webových stránkach https://calendiari.com. Vzor Žiadosti na zrušenie objednávky tvorí prílohu týchto VOP.

2. V prípade, že Používateľ uhradil poplatok, v lehote do 14 dní odo dňa obdržania Žiadosti na zrušenie objednávky, Poskytovateľ vráti poplatok Požívateľovi na bankový účet, ktorý Používateľ uvedie v Žiadosti, a to v plnej výške uhradeného poplatku.

3. Používateľ môže Zrušiť objednávku bez udania dôvodu. Ak používateľ dôvod uvedie, Poskytovateľ môže využiť túto formu spätnej väzby pre skvalitnenie svojich služieb.

VI. Podmienky používania

1. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za uchovanie prístupových údajov do používateľského účtu v tajnosti a nesie plnú zodpovednosť za všetky činnosti a aktivity vykonané v používateľskom účte resp. prostredníctvom používateľského účtu Používateľa.

2. V prípade zistenia neoprávneného použitia hesla/používateľského účtu je potrebné ihneď kontaktovať Poskytovateľa.

3. Používateľ sa zaväzuje, že nebude:

  • prostredníctvom rezervačného systému Calendiari rozširovať žiadne vulgárne, výhražné, ohováračské, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraviu škodlivé, pornografické alebo akokoľvek inak nezákonné materiály a informácie
  • používať postupy alebo materiály, ktoré porušujú, narúšajú alebo poškodzujú práva (vrátane práva na duševné vlastníctvo, utajenia a súkromie) Poskytovateľa a práva iných
  • vykonávať činnosti, ktoré by mohli akokoľvek obmedziť či ohroziť funkčnosť a bezpečnosť rezervačného systému Calendiari a služieb s tým spojených, vrátane prekonania či pokusu o prekonanie nastavených obmedzení jednotlivých služieb a vlastností
  • sa vydávať za inú osobu/subjekt a ani úmyselne skresľovať svoj vzťah s inou osobou/subjektom
  • propagovať rezervačný systém Calendiari prostredníctvom SPAMu
  • využívať e-mailové kontakty na zasielanie SPAMov (zasielať hromadné emaily adresátom bez ich predchádzajúceho súhlasu)

4. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah a činnosť Používateľa v zmysle predošlého odstavca. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť/neposkytnúť prístup k predmetu objednávky v prípade zistenia nedodržania podmienok používania Používateľom v zmysle bodu predošlého odstavca, bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku.

VII. Záručné podmienky, zodpovednosť za vady, reklamácie, podnety, sťažnosti, vylúčenie záruky

1. Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi záruku, že rezervačný systém Calendiari:

  • bude vyhovovať požiadavkám Používateľa (možnosť využitia „skúšobnej doby“)
  • bude neprerušený, včasný, bezchybný, bezpečný a ani neručí za výsledky, ktoré Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Poskytovateľa, zamýšľa dosiahnuť

2. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s využitím služieb Poskytovateľa, vrátane ušlého zisku, pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti.

3. V prípade opakovaných vážnych technických problémov či neposkytnutia platených voliteľných služieb zo strany Poskytovateľa sa postupuje v zmysle bodu 7 časti “IV. Cena a platobné podmienky, čas používania” týchto VOP.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje výlučne pre účely poskytnutia a realizácie predmetu objednávky a zaistenia jeho funkčnosti.

2. Pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje Poskytovateľ v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3. Viac informácií je k dispozícii v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov” na webových stránkach https://calendiari.com.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ a Používateľ plne akceptujú komunikáciu na diaľku – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.

2. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený svoje služby rozširovať o nové prvky a že aj jestvujúce prvky sa môžu v dobe platnosti zmluvy používania služieb Poskytovateľa ďalej vyvíjať.

3. Poskytovateľ je oprávnený VOP alebo ich časť kedykoľvek zmeniť. VOP alebo ich časť strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP alebo ich časti, pričom takáto zmena nebude účinná vo vzťahu k potvrdenej objednávke alebo uzatvorenej zmluve, ktorá bude Poskytovateľom realizovaná pred časom nadobudnutia účinnosti nových VOP alebo ich časti, ak nebude medzi Poskytovateľom a Používateľom dohodnuté inak.

4. Poskytovateľ a Používateľ sú povinní sa vzájomne informovať o podstatných zmenách a skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytovanie predmetu objednávky.Posledná aktualizácia: 3.6.2022

Vzor Žiadosti na zrušenie objednávky **

(vypracovaný podľa VZOROVÉHO FORMULÁRU NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


komu:ELMEO s. r. o., Lipová 1947/7, Žilina 010 01

email:calendiari@calendiari.com


Týmto žiadam / žiadame* o zrušenie objednávky na rezervačný systém Calendiari a súvisiace služby v rozsahu: ............

Objednávka č. /Zálohová faktúra č. /Daňový doklad (faktúra) č.*: …...............Meno a priezvisko / Názov používateľa* ..............

Adresa používateľa ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Dátum ..............


* Nehodiace sa prečiarknite.

** Žiadosť zasielajte elektronicky na uvedený email